అయోధ్య రామయ్య Photo: Instagram

అయోధ్య రామయ్య నుదిటిని తాకిన సూర్య కిరణాలు Photo: Instagram

అయోధ్య రామయ్య నుదిటిని తాకిన సూర్య కిరణాలు Photo: Instagram

శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అయోధ్య రామయ్యకు క్షీరాభిషేకం Photo: Instagram

శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అయోధ్య రామయ్యకు అభిషేకం Photo: Instagram

శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అయోధ్య రామయ్యకు అభిషేకం Photo: Instagram

శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అయోధ్య రామయ్యకు అభిషేకం Photo: Instagram

కోదండ రాముడిగా అయోధ్య రామయ్య Photo: Instagram

ధన్యోస్మి తండ్రీ.. ధన్యోస్మి.. ఆహా! ఏమీ ఆ సుందర రూపం. రామా.. మా జన్మ ధన్యం Photo: Instagram

evarthalu Web Stories